Rekrutacja

Jak zgłosić swój udział w Projekcie?

KROK 1 → Zapoznaj się z wymaganiami dotyczącymi Uczestników i Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie
KROK 2 → Prześlij formularz zgłoszeniowy
KROK 3 → Poczekaj i odbierz mail informujący o zakwalifikowaniu do Projektu, w którym poprosimy o wysłanie pozostałych dokumentów rekrutacyjnych
KROK 4 → Prześlij wymagane dokumenty rekrutacyjne (z zakładki do pobrania)
KROK 5 → Odbierz mail ze wskazaniem daty i miejsca szkolenia

W razie pytań w każdej chwili możesz skontaktować się z Biurem Projektu.
Dane znajdziesz w zakładce – KONTAKT »

Projekt skierowany jest do 1006 pracowników nadzoru pedagogicznego.

Uczestnicy Projektu powinni spełniać następujące kryteria (dotyczy momentu przystąpienia do projektu):
• miejsce pracy kuratorium oświaty lub inny organ nadzoru pedagogicznego
• stanowisko związane z nadzorem pedagogicznym wymagające kwalifikacji pedagogicznych i współpracy bezpośredniej z kadrą zarządzającą szkół i placówek w ramach nadzoru pedagogicznego
• brak wcześniejszego uczestnictwa w projekcie pilotażowym „Przywództwo – opracowanie modeli kształcenia i wspierania kadry kierowniczej systemu oświaty”

UWAGA! Aby uczestniczyć w Projekcie, należy spełnić łącznie wszystkie ww. kryteria!

Jesteś zainteresowany uczestnictwem? Skontaktuj się z nami!

Przed dokonaniem zgłoszenia zapoznaj się z Regulaminem Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie » i wybierz grupę szkoleniową.

Dokumenty wymagane na I etapie rekrutacji:
• załącznik nr 1 Elektroniczny formularz zgłoszeniowy

Dokumenty wymagane na II etapie rekrutacji:
• załącznik nr 2 Umowa uczestnictwa i deklaracja przystąpienia do Projektu
• załącznik nr 3 Oświadczenie dotyczące zatrudnienia
• załącznik nr 4 Oświadczenie o przeprowadzeniu badania
• załącznik nr 5 Oświadczenie o frekwencji
• załącznik nr 6 Oświadczenie o braku wykluczenia
• Załącznik nr 7 Oświadczenie o przetwarzaniu danych
• załącznik nr 8 Elektroniczna ankieta potrzeb szkoleniowych, w celu określenia st. znajomość zasad w zakresie kompleksowego wspomagania pracy szkoły/placówki i kształtowania kompetencji kluczowych w procesie edukacji
• załącznik nr 9 Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności – o ile dotyczy, kopię dokumentu dostarcza uczestnik/uczestniczka

Ww. dokumenty stanowią załączniki do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie i dostępne są w zakładce DO POBRANIA  oraz w Biurze Projektu.

Wypełnione dokumenty należy:
• dostarczyć osobiście, pocztą lub kurierem do Biura Projektu:
lub
• wysłać skany podpisanych dokumentów na adres mailowy:
biuro@ wspomaganiepedagogiczne.pl

Do udziału w Projekcie zostaną zakwalifikowane osoby, które spełnią kryteria formalne.

Organizator zastrzega, że jeśli we wskazanym terminie nie zostanie zrekrutowana wymagana liczba osób spełniających kryteria Grupy docelowej, rekrutacja zostanie przedłużona.