Wspomaganie – szkolenia dla pracowników nadzoru pedagogicznego > Oświadczenie potwierdzające wykonanie badań

Oświadczenie potwierdzające wykonanie badań

OŚWIADCZENIE POTWIERDZAJĄCE WYKONANIE BADAŃ W RAMACH PROJEKTU „Wspomaganie- szkolenia dla pracowników nadzoru pedagogicznego”

Oświadczam, iż zgodnie z umową udziału w projekcie „Wspomaganie – szkolenie dla pracowników nadzoru pedagogicznego” realizowanego w ramach konkursu finansowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach umowy nr POWR.02.10.00-00-5000/17 przeprowadzone zostały badania Monitorowanie kształcenia u uczniów kompetencji kluczowych w szkołach:
BADANIE 1
BADANIE 2
BADANIE 3
BADANIE 4
BADANIE 5

Dane podstawowe Uczestnika/Uczestniczki

Miejsce zamieszkania

(Zgodnie z art.25 Kodeks Cywilny – miejsce przebywania z zamiarem stałego pobytu)

Informacje na temat zatrudnienia/dane instytucji

Status osoby na rynku pracy

Status Uczestnika/Uczestniczki

*osoba niepełnosprawna w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), a także osoba z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. 1994 nr 111, poz. 535), tj. osoba z odpowiednim orzeczeniem lub innym dokumentem poświadczającym stan zdrowia