Elektroniczny formularz zgłoszeniowy

Dane podstawowe Kandydata/Kandydatki

Miejsce zamieszkania

(Zgodnie z art.25 Kodeks Cywilny – miejsce przebywania z zamiarem stałego pobytu)

Informacje na temat zatrudnienia/dane instytucji

Informacje dotyczące organizacji szkolenia

Pozostałe informacje

Oświadczenie

*osoba niepełnosprawna w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), a także osoba z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. 1994 nr 111, poz. 535), tj. osoba z odpowiednim orzeczeniem lub innym dokumentem poświadczającym stan zdrowia