Szkolenia dla pracowników nadzoru pedagogicznego

Projekt „Wspomaganie – szkolenia dla pracowników nadzoru pedagogicznego” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt obejmie wsparciem przedstawicieli organów nadzoru pedagogicznego, osoby współpracujące bezpośrednio z kadrą zarządzającą szkół i placówek w ramach nadzoru pedagogicznego, tj. pracowników kuratoriów oświaty lub innych jednostek realizujących nadzór pedagogiczny na stanowiskach wymagających kwalifikacji pedagogicznych.

W ramach Projektu do końca 06.2018 r. min. 996 osób (w tym 749 kobiet i 247 mężczyzn) spośród 1006 objętych wsparciem przedstawicieli organów nadzoru pedagogicznego, osób współpracujących bezpośrednio z kadrą zarządzającą szkół i placówek w ramach nadzoru pedagogicznego, zaktualizuje/poszerzy wiedzę w zakresie kompleksowego wspomagania pracy szkoły/placówki i kształtowania kompetencji kluczowych w procesie edukacji.

Ze wsparcia wyłączeni są pracownicy kuratoriów, którzy brali udział w projekcie pilotażowym ORE „Przywództwo – opracowanie modeli kształcenia i wspierania kadry kierowniczej systemu oświaty”.

Wsparcie przewiduje szkolenie jednego Uczestnika Projektu w wymiarze 32 godzin dydaktycznych. Szkolenia stacjonarne (32 godziny) realizowane będą w formie dwóch 2 dniowych zjazdów.

Szkolenia realizowane będą w podziale na grupy niezaawansowane i zaawansowane. Uczestnicy będą przydzielani do grup na podstawie przeprowadzonej uprzednio diagnozy potrzeb szkoleniowych.

Dzięki realizacji Projektu jego Uczestnicy zaktualizują/podniosą wiedzę oraz praktyczne umiejętności w zakresie kompleksowego wspomagania pracy szkoły/placówki w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych uczniów w procesie edukacji, w konsekwencji szkoły/placówki otrzymają rzetelne i wiarygodne informacje, umożliwiające podejmowanie samodzielnych decyzji dotyczących własnego rozwoju.

Szkolenia są bezpłatne dla Uczestników.

Całkowita wartość Projektu: 2 251 369,72 zł
Kwota dofinansowania: 1 897 454, 40 zł

Projekt dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.